Pomoc społeczna

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 163)

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.         
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Okoliczności uprawniające do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej:

1) ubóstwo;
2) sieroctwo;
3) bezdomność;
4) bezrobocie;
5) niepełnosprawność;
6) długotrwała lub ciężka choroba;
7) przemoc w rodzinie;
7a) potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony);
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizm lub narkomania;
14) zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
15) klęska żywiołowa lub ekologiczna

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy społecznej:

- 701,00 zł kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej,       
- 528,00 zł kryterium dochodowe na osobę w rodzinie,

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich utrzymania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:   
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób,

Dokumenty wymagane do udokumentowania sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej:

- dowód osobisty,          
- nr PESEL wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,   
-decyzja ZUS lub KRUS w sprawie renty lub emerytury,              
-orzeczenie komisji  ds. inwalidztwa i zatrudnienia wydane przed 1 września 1997r.,
-orzeczenie lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji,
- decyzja Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,  
- zaświadczenie lekarskie  ( w przypadku choroby przewlekłej),             
-faktury VAT potwierdzające ponoszenie wydatków za leki w aptece, 
-zaświadczenia i oświadczenia o wysokości wynagrodzenia,     
-dowody otrzymania emerytury lub renty,        
-zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni ha przeliczeniowych,
- zaświadczenie lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej,
-decyzja starosty o uznaniu za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej,
o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy.
-dokumenty potwierdzające pobieranie świadczeń rodzinnych i ich wysokość,               
- świadectwo pracy ( w przypadku utraty zatrudnienia),             
- inne dokumenty wymagane do rozpatrzenia indywidualnego przypadku.

Realizacja  świadczeń wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

- zasiłki stałe (osoba samotna lub osoba w rodzinie  pobierająca zasiłek stały nie posiadająca uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu  ma opłacaną składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości  9% kwoty otrzymywanego świadczenia),  
- zasiłki okresowe,        
- zasiłki celowe,             
- zasiłki celowe specjalne,        
- zasiłki celowe przyznane z powodu zdarzenia losowego-       
- sprawienie pogrzebu
,
- schronienie,  
- dożywianie dzieci w szkole
oraz zasiłki celowe na zakup posiłku lub wyżywienia,     
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,  
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi
w miejscu zamieszkania,

 - praca socjalna

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy