Aktualności
2021-08-20
Stypednia Szkolne 2021/2022

 

STYPENDIA SZKOLNE

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 poz. 1327 ze zmianami),
• Uchwała Nr XXI.164.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zakrzewo.

Wymagane dokumenty:

• wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie od 23 sierpnia 2021r.
do 15 września 2021r.

• zaświadczenia o dochodach przypadających na jednego członka w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj: zaświadczenia z miejsc pracy, decyzje o przyznanych zasiłkach stałych, pielęgnacyjnych, decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego itp.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych oraz zapomogi pieniężnej i dochodu osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny.
• zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły

Inne wskazówki/uwagi:

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:
• wniosek rodziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty,
• wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium

języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty,
• z urzędu.

O pomoc materialną oprócz uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych, mogą ubiegać się słuchacze kolegiów językowych i nauczycielskich i pracownicy służb społecznych do 24 roku życia oraz wychowankowie ośrodków dla umysłowo upośledzonych.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę, w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł na osobę w rodzinie oraz 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2020.1876 ze zm.)

Opłaty: nie pobiera się.
Miejsce załatwiania sprawy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie, ul. E.J. Osmańczyka 7, pracownik socjalny Katarzyna Sierechan, tel. (067) 266 73 74,
Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji administracyjnej
Termin załatwiania sprawy: do 30 dni
Wypłata stypendium/zasiłku szkolnego: następuje na podstawie decyzji administracyjnej i jest uzależniona od uprzedniego złożenia oryginałów faktur i rachunków potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia - do wysokości przyznanego stypendium/ zasiłku.
Tryb odwoławczy: od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Zakrzewo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Do pobrania:

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy