Aktualności
2021-08-17
Program „Posiłek w szkole i w domu” kontynuacja od 1 września 2021 r. - ZASADY

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

• dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
• dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
• osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Wartość wnioskowanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja celowa w 2021 r. wynosi 36 000,00 zł. Środki własne Gminy przeznaczone na ten cel w 2021 r. wynoszą 10 000,00 zł. Przewidywany całkowity koszt zadania w 2021 r. wynosi 46 000,00 zł.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Prawo do posiłku na podstawie ustawy o pomocy społecznej

Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany przez Gminę Zakrzewo na podstawie przyjętego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 1 051,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny kwoty 792,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 4-osobowej rodziny 4 x 792,00 zł = 3 168,00 zł).

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:
• Moduł dla dzieci i młodzieży.
• Moduł dla osób dorosłych.
• Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
• posiłek
• świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności
• świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych

Niezbędne dokumenty:
• pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego)
• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu
• dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy
• w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM OSOBY ZAINTERESOWANE DOŻYWIANIEM DZIECI W SZKOLE/PRZEDSZKOLU PROSIMY O ZŁOŻENIE STOSOWNEGO PODANIA.

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy