Aktualności
2020-12-18
OGŁOSZENIE

 

ZARZĄDZENIE nr 9.2020

  KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
W ZAKRZEWIE

z dnia 18 grudnia 2020 r.

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (teks jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.  1320 ze zmianą: z 2018 r. poz. 2432) i § 14 ust. 1 Regulaminu Pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Zakrzewie, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr.2.2013 Kierownika GOPS w Zakrzewie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie

zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku ze świętem występującym w okresie rozliczeniowym czasu pracy pracowników, przypadającym w sobotę 26 grudnia 2020 r., w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie ustala się w zamian dzień wolny od pracy 24 grudnia 2020 r.                                     
§ 2. O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie i interesantów poprzez:

  1. wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie,
  2. zamieszczenie informacji na stronie www.gopszakrzewo.pl

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Kierownik GOPS
(-) Monika Przybyła

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy