Aktualności
2020-10-02
NOWE SKIEROWANIA NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ

NOWE  SKIEROWANIA NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje, że rozpoczyna przygotowania do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W związku z powyższym od 2 października do 9 października 2020 r. wydawane będą skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ. 
W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie  odbiorców pomocy żywnościowej, w tym celu proszę o pobranie skierowań:

Wzór skierowania – kwalifikowanie zdalne ( w załączeniu), wypełnienie, udokumentowanie dochodów za miesiąc wrzesień 2020 r. i złożenie w kopercie w urnie
w Klubie Senior+ Zakrzewie, bądź przysłanie skanem na adres email: gops@zakrzewo.org.pl

Celem Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).

- 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Istnieje możliwość bezpośredniego kwalifikowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ w tym celu z wypełnionym skierowaniem i potrzebnymi dokumentami należy udać się do siedziby Klubu Senior + w Zakrzewie, przy ul. W. Szczepańskiego 1.
do dnia 9-tego września 2020 r. w godz. 8.00 - 14.00.

Prosimy o zabranie decyzji ZUS, KRUS, odcinka z emerytury/ renty za miesiąc wrzesień 2020 r., zaświadczenie o dochodach za miesiąc wrzesień 2020 r., nakazy płatnicze itd. celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny.

Wzór skierowanie - kwalifikowanie zdalne - Pobierz

Z wyrazami szacunku
Kierownik GOPS w Zakrzewie
Monika Przybyła

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy