Aktualności
2019-07-15
Nabór na stanowisko: referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimenta

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRZEWIE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie
ul. E. J. Osmańczyka 7, 77-424 Zakrzewo


 

1. Wymagania niezbędne:

 

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
5) wysoka kultura osobista,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7) minimum półroczny staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych lub jednostkach pomocy społecznej,
8) wykształcenie wyższe.


 

2. Wymagania dodatkowe:


1) znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań: - ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
- ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
2) komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność,
3) umiejętność analizy dokumentów oraz organizowania pracy własnej,
4) odporność na stres,
5) zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań,
6) umiejętność pracy w zespole.


 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w tym m.in.:
- przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków o ustalenie prawa do w/w świadczeń,
- opracowywanie decyzji przyznających, zmieniających, uchylających prawo do w/w świadczeń,
- prowadzenie całości dokumentacji związanej z realizacją świadczeń,
2) sporządzanie comiesięcznie list wypłat oraz generowanie przelewów dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
3) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
4) sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe,
5) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu realizacji wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
6) prowadzenie postępowań windykacyjnych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
7) wykonywanie innych zadań związanych z realizacją zadań i zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie.


 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

1) praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy w większości w pozycji siedzącej, związana z dokumentacją papierową oraz obsługą komputera i programów komputerowych,
2) miejsce pracy znajduje się na parterze, budynek jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.


 

5. Wymagane dokumenty:

 

1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kwestionariusz osobowy,
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku będącym przedmiotem niniejszego ogłoszenia,
8) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.  

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój nr 4) lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Zakrzewie, ul. E.J. Osmańczyka 7, 77-424 Zakrzewo z dopiskiem na kopercie:

„dotyczy naboru na stanowisko referent ds. świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego”


w terminie do dnia 22 lipca 2019 r. (do godz. 1400)

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Dodatkowe informacje:

1) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie (www.gopszakrzewo.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.zakrzewo.org.pl), a także na tablicy informacyjnej w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie,
2) osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji,
3) dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 601667374.


 

Zakrzewo, dnia 15 lipca 2019r.

1. Ogłoszenie o naborze

2. Kwestionariusz osobowy

3. Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy