Aktualności
2017-06-28
Pomoc Żywnościowa 2017 (FEAD)

ŻYWNOŚĆ – PODPROGRAM   FEAD  2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje, że od dnia 1 lipca 2017 roku odbywać się będzie kwalifikacja beneficjentów z terenu Gminy Zakrzewo do odbioru żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2017.

Realizatorem tego programu będzie CARITAS pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie.

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniający kryteria dochodowe, tj. netto 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028  zł netto dla osoby w rodzinie.

Zainteresowani mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do dnia 31 lipca  2017 r. oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową (wg zał. nr 7 do wytycznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące realizacji POPŻ 2014-2020), wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość osiąganych dochodów netto przez wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej za miesiąc czerwiec 2017 r., tj. odcinki z emerytury, renty, zaświadczenie o wynagrodzeniu netto z zakładu pracy, oświadczenia o dochodach dorywczych, nakaz podatkowy za 2016 r, zaświadczenie o wysokości wypłaconych zasiłków chorobowych, itp. Po weryfikacji złożonych dokumentów, tutejszy Ośrodek w Zakrzewie wyda skierowania na rok 2017-2018 do CARITAS pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie do otrzymania pomocy żywnościowej zakwalifikowanym osobom, będące podstawą do otrzymania żywności.

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy