Aktualności
2022-03-14
Ogłoszenie - wydawanie żywności – dystrybucja artykułów spożywczych w ramach PO PŻ

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje, że w dniach
od 15.03.2022 r. do 17.03.2022 r. w następujących godzinach: od 8:00 do 15:00 wydawana będzie żywność dla osób posiadających aktualne skierowania z GOPS w Zakrzewie.

Informujemy, że dystrybucja żywności będzie prowadzona według wcześniej ustalonej
z Państwem godziny odbioru
z bezwzględnym zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego.

Prosimy o:
• odbiór żywności w wyznaczonym czasie
• pisemne upoważnienie wraz z danymi osobowymi i nr PESEL od osób, które nie mogą osobiście odebrać paczek żywnościowych (wzór upoważnienia dostępne w siedzibie tut. Ośrodka)

Ponadto informuje się, że od 1 stycznia 2022 roku nastąpiła zmiana do Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
w Podprogramie 2021.

W Wytycznych z 11 maja 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Pkt. 11 Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej otrzymuje brzmienie:

„Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 320,00 PLN dla osoby
w rodzinie.

 

Kierownik GOPS Zakrzewo
(-) Monika Przybyła


 

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy