Aktualności
2021-12-28
Dnia 7-ego stycznia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie będzie nieczynny

 

ZARZĄDZENIE nr  13.2021
KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRZEWIE

z dnia 27 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tj.  Dz. U.  z 2020 r. poz.  1320 ze zm.) i § 14 ust. 1 Regulaminu Pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Zakrzewie, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr. 2.2013 Kierownika GOPS w Zakrzewie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie

zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku ze świętem występującym w okresie rozliczeniowym czasu pracy pracowników, przypadającym w sobotę 1 stycznia 2022 r., w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie ustala się w zamian dzień wolny od pracy 7 stycznia 2022 r.  § 2. O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie i interesantów poprzez:

  1. wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do budynku

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie,

  1. zamieszczenie informacji na stronie www.gopszakrzewo.pl § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                 Kierownik GOPS

(-) Monika Przybyła

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy